fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Pečovatelská služba

 

2020.06.04

Pečovatelská služba

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby:

1. POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Jsme terénní sociální služba. Našim posláním je pomáhat lidem, kteří nezvládají nebo těžko zvládají péči o svoji osobu a chod své domácnosti. Zajišťujeme odbornou péči v oblasti hygieny celého těla, zajištění stravy, pomoc při přípravě a podávání stravy, oblékání, orientaci v prostoru, dohled nad požitím léků, doprovod na úřady, k lékaři atd.

Pomáháme lidem zapojit se do jejich běžného života a působit na ně aktivně a tím rozvíjet jejich samostatnost.

Poskytujeme lidem základní informace a rady, které přispívají k řešení jejich tíživé situace.

Cílem je umožnit lidem zůstat co nejdéle doma v prostředí, které znají, kde jsou zvyklí a kde mají svoji rodinu a přátelé. Cílem je dovést klienta k úplné nebo částečné samostatnosti dle jeho schopností.
Lidé, kteří mají omezení v důsledku nemoci, zdravotního postižení nebo věku mohou díky naší pomoci žít kvalitní způsob života ve svém domově. To je náš cíl.

Zásady poskytování pečovatelské služby jsou:

 • zachovat lidskou důstojnost,
 • respektovat svobodnou vůli klientů a jejich právo na soukromí,
 • vycházet z potřeb jednotlivých klientů,
 • motivovat klienty k činnostem, které vedou ke zlepšení jejich tíživé situace,
 • působit na klienty aktivně, vést je k samostatnosti,
 • posilovat soc. začleňování v zájmu klientů,
 • poskytovat kvalitní službu v souladu s předpisy.

Okruh osob, kterým je pečovatelská služba poskytována

Pečovatelská služba se poskytuje osobám ve věku od 40 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
 

Okruh osob, kterým není určena pečovatelská služba:

 • osoby s akutním infekčním onemocněním,
 • osoby, které z důvodu nemoci, nadměrného požívání alkoholu či návykových látek mají nepřizpůsobivé chování,
 • osoby, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování peč. služby.

Způsob poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba se poskytuje:

 • na základě uzavřené písemné smlouvy,
 • dle předem sjednaných potřeb a požadavku uživatele a v závislosti na provozních a technických možnostech poskytovatele,
 • tak, aby byly zajištěny potřeby fyziologické a sociální, potřeba bezpečí, autonomie a seberealizace,
 • podle pracovních postupů (metodiky) a v souladu s individuálním plánem klienta.

Kritéria hodnocení dosažení cílů:

Poskytovatel a uživatel společně plánují os. cíle, které by měly vést ke zlepšení výchozí situace uživatele. Spolu hodnotí dosaženi cíl!. Celkové vyhodnocení plnění cílů se prování jednou ročně podle těchto kritérií:

 • zlepšení v oblasti hygieny, zlepšeni hygienických návyku,
 • zlepšení v zajištění stravováni, pravidelná strava,
 • zlepšení v samostatném pohybu, vylepšení podmínek pro lepší pohyb,
 • zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti,
 • zlepšení chodu domácnosti,
 • zlepšení v dovednostech v péči o vlastní osobu,
 • zlepšení v kontaktech s rodinou, organizacemi, sousedy, spolupráce s lékaři, uživatel je aktivnější,
 • zlepšení zdravotního a psychického stavu,
 • zlepšení snahy o péči svého zdraví a bezpečí.

Úhrada za pečovatelskou službu:

 • Úhrada za jednotlivé peč. úkony je ve výši dle platné vnitřní směrnice (viz Právní předpisy obce) o úhradách za poskytování pečovatelské služby.
 • Do 7. dne měsíce předává pečovatelka klientům vyúčtování za poskytnuté peč. úkony za uplynulý měsíc. Vyúčtováni je přehledné (každý druh úkonu je uveden zvlášť).
 • Úhradu od jednotlivých uživatelů vybírá pečovatelka na " Měsíčního vyúčtování peč. služby", a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po provedených úkonech.
 • Při placení předává pečovatelka uživateli stvrzenku o zaplacení.
 • Celkovou částku spolu s kopiemi stvrzenek a výkazem " Měsíčního vyúčtování za poskytnuté peč. úkony" odvádí pečovatelka do pokladny obce Kameničky
 • Výpočet za poskytnuté peč. úkony provádí soc. pracovník z podkladů, které obdrží od pečovatelky .

Druhy poskytovaných pečovatelských úkonů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba Miloslava Cachová, tel. 720 070 187


 

 

stránka: 1